ออแกนิคกับตัวตนของเรา

ออแกนิค ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเกษตร และ กระบวนการผลิตที่ถูกควบคุมไม่ให้มีการปนเปื้อนของสารเคมี หรือ เคมีสังเคราะห์ ในทุก ๆ ขั้นตอนของการผลิต ซึ่งทำให้การใช้สารกำจัดศัตรูพืชจำเป็นต้องเป็นสารกำจัดศัตรูพืชที่ได้มาจากธรรมชาติเท่านั้น ดังนั้น ผู้ผลิตจะต้องมีการเตรียม ดิน และ น้ำ เป็นเวลา ตั้งแต่สามปีขึ้นไป เพื่อไม่ให้มีสารเคมีปนเปื่อนหลงเหลืออยู่เลย นอกจากนี้แล้วปุ๋ยที่ใช้ก็ต้องเป็นปุ๋ยจากธรรมชาติอีกด้วย เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก การที่มีกระบวนการผลิตที่ต้องการความเอาใจใส่ และการเตรียมการที่ใช้เวลานาน รวมไปถึง การไม่ใช้สารเคมีเร่งให้พืชโตเร็วนั้น ทำให้สินค้าออแกนิคมีต้นทุนในการผลิตหรือปลูกสูง ซึ่งการที่ไม่ใช้สารเคมีนั้นนอกจากส่งผลดีต่อผู้ผลิต และผู้บริโภคแล้ว ยังส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย 

ซึ่งการที่บุคคลเริ่มมีความสนใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ออแกนิค อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคล มีความรู้สึกนึกคิดถึงตนว่าเป็นใคร โดยบุคคลมักจะพยายามซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีความสอดคล้องกับตัวตนของตนเอง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของตน หากแยกตามประเภทตัวตนจะได้ดังนี้

1. ตนที่เป็นจริง – ลักษณะของตนตามข้อเท็จจริง เช่น เป็นคนรักสุขภาพ ชอบในผลิตภัณฑ์ออแกนิคที่ใส่ใจสุขภาพตนเอง

2. ตนที่รับรู้ – บุคคลรับรู้ได้ว่าตนคือใคร อาจตรงหรือไม่ตรงกับความจริงก็ได้ เช่น มีการรับรู้ว่าตนเป็นคนที่ชอบดูแลตนเอง โดยเลือกใช้แต่ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพของตน ไม่ใช้สารเคมี

3. ตนในอุดมคติ – ลักษณะตัวตนที่บุคคลต้องการที่จะเป็น เช่น มีความต้องการที่จะเป็นคนรักสุขภาพมากขึ้น เริ่มใส่ใจตนเอง และสิ่งแวดล้อม จึงทำให้บุคคลเริ่มที่จะใช้ออแกนิคเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองมากขึ้น

4. ตนที่สังคมรับรู้ – ภาพลักษณ์ของตนในสายตาผู้อื่น เช่น เราอาจจะเชื่อว่าคนอื่นมองว่าตนเป็นคนดูสุขภาพดี ใช้แต่ผลิตภัณฑ์ออแกนิคที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม 

5. ตนที่อยากให้สังคมรับรู้ – ภาพลักษณ์ที่บุคคลอยากจะให้ผู้อื่นรับรู้ เช่น อยากให้คนอื่นรับรู้ได้ว่าเราเป็นคนดูแลสุขภาพ จึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ออแกนิค เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากคนอื่น

ซึ่งหากภาพลักษณ์ของตน มีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ ก็จะทำให้เกิดความรู้สึกชอบ และซื้อผลิตภัณฑ์ใช้ต่อไป เช่น ตัวตนของเราเป็นคนที่ชื่นชอบการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นของใช้ส่วนตัว หรืออาหารการกินต่างๆ เมื่อผลิตภัณฑ์ออแกนิคมีความสอดคล้องกับตัวตน ก็จะทำให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ และซื้อใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป